Michelin Power SuperSport EVO

Michelin Power SuperSport EVO

ยาง HyperSport รุ่นใหม่จาก Michelin
มาพร้อมเทคโนโลยี 2CT ออกแบบมาให้มีความทนทาน
รวมไปถึงการเกาะถนนอย่างดีเยี่ยม
พร้อมเจอทุกสภาวะอากาศ
สัมผัสตัวจริงได้แล้ววันนี้

Categories: ,